快捷搜索:

山斋独坐赠薛内史原文,翻译,赏析_拼音版_作者杨

山斋独坐赠薛内史原文:

居山四望阻,风云竟夙夜迟早。

深溪横古树,空岩卧幽石。

日出远岫明,鸟散空林寂。

兰庭动幽气,竹室生虚白。

落花入户飞,细草当阶积。

桂醉翁盈樽,故人不在席。

日落山之幽,临风望羽客。

岩壑澄清景,景清岩壑深。

白云飞暮色,绿水激清音。

涧户散余彩,山窗凝宿阴。

花草共萦映,树石相陵临。

独坐对陈榻,无客有鸣琴。

寂寂幽山里,谁知无闷心。

山斋独坐赠薛内史拼音解读:

jū shān sì wàng zǔ ,fēng yún jìng cháo xī 。

shēn xī héng gǔ shù ,kōng yán wò yōu shí 。

rì chū yuǎn xiù míng ,niǎo sàn kōng lín jì 。

lán tíng dòng yōu qì ,zhú shì shēng xū bái 。

luò huā rù hù fēi ,xì cǎo dāng jiē jī 。

guì jiǔ tú yíng zūn ,gù rén bú zài xí 。

rì luò shān zhī yōu ,lín fēng wàng yǔ kè 。

yán hè chéng qīng jǐng ,jǐng qīng yán hè shēn 。

bái yún fēi mù sè ,lǜ shuǐ jī qīng yīn 。

jiàn hù sàn yú cǎi ,shān chuāng níng xiǔ yīn 。

huā cǎo gòng yíng yìng ,shù shí xiàng líng lín 。

dú zuò duì chén tà ,wú kè yǒu míng qín 。

jì jì yōu shān lǐ ,shuí zhī wú mèn xīn 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: