快捷搜索:

竹柏皆冻死,况彼无衣民。

竹柏皆冻逝世,况彼无衣夷易近。

出自唐朝白居易的《村子居苦寒
原文赏析:
八年十仲春,五日雪纷繁。
竹柏皆冻逝世,况彼无衣夷易近。
回不雅村子闾间,十室八九贫。
北风利如剑,布絮不蔽身。
唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨。
乃知大年夜寒岁,农者尤苦辛。
顾我当此日,草堂深掩门。
褐裘覆絁被,坐卧有馀温。
幸免饥冻苦,又无垄亩勤。
念彼深可愧,自问是何人。
拼音解读
bā nián shí èr yuè ,wǔ rì xuě fēn fēn 。
zhú bǎi jiē dòng sǐ ,kuàng bǐ wú yī mín 。
huí guān cūn lǘ jiān ,shí shì bā jiǔ pín 。
běi fēng lì rú jiàn ,bù xù bú bì shēn 。
wéi shāo hāo jí huǒ ,chóu zuò yè dài chén 。
nǎi zhī dà hán suì ,nóng zhě yóu kǔ xīn 。
gù wǒ dāng cǐ rì ,cǎo táng shēn yǎn mén 。
hè qiú fù shī bèi ,zuò wò yǒu yú wēn 。
xìng miǎn jī dòng kǔ ,yòu wú lǒng mǔ qín 。
niàn bǐ shēn kě kuì ,zì wèn shì hé rén 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: